Що таке it аудит

8-1-2021

Основні it аудит цена. Методи оцінки іт ризиків при проведенні аудиту.

Відповідно до сучасної теорії корпоративного управління забезпечення ефективного та безпечного використанняІнформаційних технологій в умовах ринкової економіки є ключовим завданням як іт, так іБізнес-керівників. Накопичений компанією it expert досвід впровадження складних багаторівневих систем іт-управлінняДозволяє стверджувати, що результативне виконання даного завдання неможливе без застосування системного підходу,Заснованого на передовій методології організації внутрішнього контролю та управління ризиками.

Компанія it expert пропонує своїм клієнтам послугу з проведення аудиту системи іт-управління. Основною цінністюДаної послуги є ризикоорієнтоване застосування критеріїв аудиту, що дозволяє врахувати конкретну специфіку іМасштаби діяльності організації і, як наслідок, забезпечити формування значущих для цілей вдосконаленняСистеми іт-управління результатів-оцінок і рекомендацій.

Базові принципи іт-аудиту:

Незалежність і об’єктивність

Професійна компетентність

Конфіденційність

Критерії цінності аудиторського висновку:

Достовірність: висновки засновані на фактах, які можуть бути повторно перевірені, а так само на вивченніДостатньої кількості інформації.

Актуальність: при вивченні основний акцент робиться на проблемах і ризиках, які вже реалізуються або зВисокою ймовірністю можуть бути реалізовані в короткостроковій перспективі.

Ясність: інформація викладається в структурованому вигляді — від загальних висновків в бізнес-термінах дляВищого керівництва до приватних рекомендацій, що включають специфічні аспекти, для іт-керівництва.

Корисність (застосовність): інформація максимально адаптована для цілей формування програмВдосконалення системи іт-управління.

Цільова аудиторія

Власники організації: результати іт-аудиту використовуються для формування комплексної оцінкиЕфективності менеджменту організації з управління як основною, так і допоміжною діяльністю, а такожПрийняття стратегічних рішень щодо розвитку бізнесу.

Вищий менеджмент: результати іт-аудиту використовуються для вдосконалення системи корпоративногоІт-управління, покликаної забезпечити перетворення бізнес-цілей організації в іт-цілі, а також встановленняНалежного внутрішнього контролю за ефективністю використання інвестицій в інформаційні технології таДіяльністю з мінімізації специфічних іт-ризиків.

Вище іт-керівництво: результати аудиту використовуються для проактивної ідентифікації проблемних областейІт-управління (зон підвищеного ризику) та формування детальної програми вдосконалення системиІт-управління.

Аудит системи внутрішнього контролю-ситуаційне моделювання, що дозволяє оцінити адекватністьЗастосовуваних методів управління і контролю за інформаційними технологіями для різних умов діяльності,У тому числі розширення або зміна масштабів бізнесу; модернізація або перехід на нові інформаційніСистеми; зміна обсягів фінансування; відсутність ключового іт-персоналу та ін.

Формування основи для вдосконалення системи іт-управління-підготовка детального багаторівневогоАналізу ступеня адекватності ключових елементів управління в розрізі всіх ідентифікованих іт-ризиків.

Формування ключових рекомендацій щодо програми вдосконалення системи іт-управління, що базуютьсяНа досвіді успішних консалтингових проектів компанії it expert і враховують ідентифіковані в ході аудитуФактори успіху і проблемні області.

Формування корпоративної методології оцінки ризиків, що дозволяє організації самостійно здійснюватиМоніторинг системи іт-управління (в тому числі програми вдосконалення) в умовах динамічно змінюєтьсяСередовища діяльності.

Категорії оцінюваних іт-ризиків

1 ризикоорієнтований аудит системи управління інформаційними технологіями-діяльність, що здійснюється вІнтересах керівництва, в рамках якої відбувається збір свідоцтв аудиту та оцінка ступеня їх відповідностіУзгодженим критеріям аудиту з метою формування незалежної експертної оцінки фактичного рівня іт-ризиків таВироблення рекомендацій, спрямованих на їх мінімізацію.

Процесний ризик-неповне охоплення діяльності щодо забезпечення результативного, раціонального та безпечногоВикористання інформаційних технологій на різних стадіях їх життєвого циклу.

Ризик внутрішнього контролю-недоліки в забезпеченні повноти контрольних і управлінських процедур, спрямованих наДосягнення цілей іт-управління.

Ризик інформаційної безпеки-недоліки в системі управління інформаційної безпеки, що підвищуютьЙмовірність порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

Операційний бізнес-ризик-сукупність недоліків системи іт-управління щодо інформаційних технологій,Задіяних у підтримці окремого бізнес-процесу, які можуть призвести до реалізації ризику не досягненняЦілей основної діяльності.

Ризик персоналу-неадекватне управління кадровими ресурсами, що може призвести до відсутностіВисококваліфікованого персоналу, необхідного для виконання ключових іт-операцій.